20 הדיברות של הקראטה / ג'ישין פונוקושי

עקרונות מנחים של הקראטה:

1. לעולם אל תשכח: קראטה מתחיל בקידה ומסתיים בקידה (אדיבות,נימוס,כבוד).
(Never forget: Karate begins with rei and ends with rei (courtesy,respect 空手道は礼に始まり礼に終る事を忘

るな Karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto a wasaru na .2.
אין התקפה ראשונה בקראטה. (There is no first hand in karate (There is no first attack in karate 空手に先手なし Karate ni sente nashi

3. הקראטה תומך בהוגנות, ביושר. Karate supports righteousness. 空手は義の補け Karate wa, gi no taske

4. תחילה הבן את עצמך, לאחר מכן הבן את האחרים.First understand yourself, then understand others 先づ自己を知れ而して他を知れ Mazu onore o shire, shikashite ta o shire

5. אומנות המחשבה, התודעה, חשובה יותר מאומנות הטכניקה.The art of mind is more important than the art of technique. 技術より心術 Gijitsu yori shinjitsu

6. המחשבה צריכה להיות משוחררת.The mind needs to be freed 心は放たん事を要す Kokoro wa hanatan koto o yosu

7. בעיות נולדות מתוך הזנחה.

Trouble is born of negligence 禍は懈怠に生ず Wazawai wa ketai ni seizu 8. אל תחשוב כי הקראטה הוא אך ורק בדוג´ו. Do not think karate is only in the Dojo 道場のみの空手と思ふな Dojo nomino karate to omou na

9. אימון הקראטה אינו מסתיים לעולם, זהו אימון לכל החיים. The training of karate requires a lifetime 空手の修業は一生である Karate-do no shugyo wa isssho de aru

10. תרגם הכל לקראטה. שם מונחת המצוינות. Transform everything into karate; There lies the exquisiteness
凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり Ara yuru mono o karateka seyo; sokoni myomi ari

11. קראטה אמיתי הוא כמו מים חמים - מתקרר אם לא ממשיכים לחמם את זה. Genuine karate is like hot water; It cools down if you do not keep on heating it.
空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る Karate Wa Yu No Gotoku Taezu Netsu O Atae Zareba Motono Mizuni Kaeru

12. אל תתמקד ברעיון הניצחון, בשעה שנחוץ רעיון הלא-להפסיד. Do not have an idea of winning, while the idea of not losing is necessary 勝つ考は持つな負けぬ考は必要 Katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo

13. התאם והמר את עצמך לפי היריב שמולך
Transform yourself according to the opponent 敵に因って轉化せよ Tekki ni yotte tenka seyo

14. הכרעת הקרב תלויה כולה בתרגול ובתמרון. The outcome of the fight all depends on the manoeuvre. 戦は虚実の操縦如何に在り Tattakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari

15. דמיין את ידיו ורגליו של היריב כחרבות.Imagine one´s arms and legs as swords 人の手足を剣と思へ Hi to no te-ashi wa ken to omoe

16. בשעה שאדם עוזב את קורת ביתו מחכים לו מיליון אויבים. Once you leave the shelter of home, there are a milion enemies. 男子門を出づれば百万の敵あり Danshi mon o izureba hyakuman no teki ari

17. עמידות הן עבור מתחילים. לאחר מכן הן הופכות לתנוחות טבעיות. Postures are for the beginner, later they are natural positions. 構は初心者に後は自然体 Kamae wa shoshinsha ni atowa shizentai

18. הקפד לבצע את הקאטה באופן נכון. הקרב האמיתי הוא עניין אחר. Do the kata correctly, the real fight is a different

matter. 形は正しく実戦は別物 Kata wa tadashiku, jisen wa betsumono .19. אל תשכח את השליטה על הדינמיקה (הכח), האלסטיות (של הגוף) והמהירות (של הטכניקה). Do not forget the control of the dynamics (the power), the elasticity (of body) and the speed (of technique) 力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな Chikara no kyojaku tai no shinshuku waza no kankyu

20. תמיד היה טוב ביישום כל מה שאתה לומד. Always be good at the application of everything you have learned. 常に思念工夫せよ Tsune ni shinen ku fu seyo